1. Chương trình Uỷ Thác quản lý, vận hành & cho thuê:

[A]. Chủ Sở Hữu tự quản lý, vận hành & cho thuê Villas The Long Hai Resort

– Chủ Sở Hữu có quyền tuỳ ý sử dụng, bảo trì – bảo dưỡng, quản lý các vật liệu bàn giao.

– Được sử dụng các Tiện Ích & Dịch Vụ chung của dự án The Long Hai Resort.

[B]. Chủ Sở Hữu Uỷ Thác cho CĐT quản lý, vận hành & cho thuê Villas The Long Hai Resort

– Chủ Sở Hữu sẽ kí HĐ Uỷ Quyền / Giao cho CĐT & Đơn Vị Vận Hành khai thác và chia sẻ lợi nhuận.

– Linh hoạt lựa chọn thời gian cam kết.

– Chủ Sở Hữu Villas nhận 95% LỢI NHUẬN GỘP

– Miễn phí sử dụng Villas 15 đêm / năm.